ارزیابی سایت‌های استفاده کننده از LazyLoad

از آنجا که برخی از سایت ها برای بهبود سرعت نمایش و دسترسی کاربر از LazyLoad استفاده می کنند، گاه تست های سرعت اطلاعات ناقصی را برای بهینه سازی سایت در اختیار وب مستر قرار می دهند. از این رو واکاو تلاش کرده برای رسیدن به ارزیابی دقیق تر فرایند بازخوانی منابع با تاخیر را

ادامه