محدود شدن بازه زمانی بین ارزیابی‌ها

متاسفانه هر روز شکایاتی از صاحبان سایت ها مبنی بر حمله از طرف واکاو به دستمان می رسد و شاهد استفاده نادرست از ابزار تست سایت واکاو به عنوان ابزار حمله به سایر سایت ها هستیم. از اینرو مجبور به اعمال محدودیت هایی به شرح زیر شدیم. محدودیت فاصله زمانی بین هر ارزیابی: در صورتی

ادامه